محلات

کانون خانه سلامت محله فرمانيه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله حصار بوعلي

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله زعفرانيه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ولنجك

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله محموديه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دركه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله اوين

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دربند

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله گلابدره

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله امامزاده قاسم(ع)

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله نياوران

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دزاشيب

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله جماران

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله كاشانك

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دارآباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله اراج

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهرك نفت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دانشگاه، گلها

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله قيطريه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله تجريش

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله باغ فردوس

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله حكمت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله چيذر

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سوهانك

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ازگل

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله محلاتي

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله كوهسار

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر