محلات

کانون خانه سلامت محله فردوس

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله بهارستان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله پامنار

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله امام زاده یحیی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سنگلج

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله بازار

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله تختی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله هرندی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله کوثر

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله قیام

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله آبشار

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ایران

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دروازه شمیران

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر