محلات

کانون خانه سلامت محله شکوفه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله چهارصد دستگاه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دلگشا

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله مینا

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شاهین

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سرآسیاب دولاب

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله جوادیه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله صد دستگاه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله نبی اکرم(ص)

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شاهد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله صاحب الزمان(عج)

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شیوا

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله پرستار

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ابوذر

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله تاکسیرانی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دولاب

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله گذرپایین دولاب

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله عارف

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهدای گمنام

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله حسین آباد دولاب

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله قصر فیروزه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر