محلات

کانون خانه سلامت محله گلستان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دهکده المپیک

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله زیبادشت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله صدرا

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله هوانیروز

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله کوهک

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سرو آزاد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شریف

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهید باقری

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دریاچه شهدای خلیج فارس

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله قائم

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله آبشار تهران

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر