کارگاه آموزشی استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش اسیب های ان

منطقه ۱۵،  3970812010
کارگاه آموزشی استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش اسیب های ان

خانه سلامت ولی کارگاه اموزشی استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش اسیب های ان

ویژه اعضای کانون پیشگیری از دخانیات   را در سرای محله برگزار نمود در این کارگاه کارشناس برنامه درباره شبکه های اجتماعی در ماهواره و تلگرام و مشکلات اسیب های ان   نکاتی  مطرح کردند و به سوالات مخاطبین پاسخ دادند