کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف سیگارو قلیان – خانه سلامت مشیریه

منطقه ۲۰،  3970812011
کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف سیگارو قلیان – خانه سلامت مشیریه

 

خانه سلامت مشیریه در تاریخ 10/7/97اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف سیگارو قلیان نمود در این کارگاه که بیش از 10نفر از اعضای کانون پیشگیری از استعمال دخانیات شرکت داشتند دررابطه با نقش عوامل مختلف به خصوص خانواده در گرایش فرزندان به سمت سیگارو قلیان صحبت شد و راهکارهای لازم به منظور پیشگیری از گرایش به سیگارو قلیان به اعضای شرکت کننده در کارگاه داده شد .