کارگاه مصرف قلیان در سلامت بانوان

منطقه ۱۵،  3970812012
کارگاه مصرف قلیان در سلامت بانوان

خانه سلامت  مسگر آباد منطقه 15 درتاریخ  26/7/97اقدام به برگزاری کارگاه  نقش مصرف قلیان در سلامت بانوان  به منظورتوانمند سازی اعضای کانون دخانیات درسرای محله نمود. در این کارگاه مطالبی همچون پیامدهای تاثیر دود سیگار بر دستگاه های تنفسی و ایجاد بیماری های آلرژیک  وگوارشی و بیماری های قلبی و عروقی و پوسیدگی دندان ها مطالبی رو عنوان نمودند.

 

بیش از 20 نفر از اعضای کانون دخانیات دراین کارگاه شرکت نمودند.