کارگاه آموزشی زنان و فعالیت جسمانی

منطقه ۱۵،  3970812013
کارگاه آموزشی زنان و فعالیت جسمانی

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی زنان و فعالیت جسمانی نموده است . این کارگاه ویژه اعضای کانون پیشگیری از دخانیات برگزار گردید و 30 نفر از اعضای این کانون در کلاس شرکت داشتتند و در زمینه  فعالیت جسمانی و تاثیر آن بر سلامت افراد آموزش دیدند.