منطقه12:کارگاه سبک زندگی سالم و منع استعمال مواد و الکل

منطقه ۱۲،  3970915015
منطقه12:کارگاه سبک زندگی سالم و منع استعمال مواد و الکل

کارگاه آموزش کارگاه سبک زندگی سالم و منع استعمال مواد و الکل با مشارکت 15 نفر از اعضای کانون پیشگیری از دخانیاتدر خانه سلامت پامنار برگزار شد .

آخرین عناوین