منطقه12:موزش سبک زندگی سالم با موضوع منع مصرف سیگار و الکل در خانه سلامت امامزاده یحیی

منطقه ۱۲،  3970915016
منطقه12:موزش سبک زندگی سالم با موضوع منع مصرف سیگار و الکل در خانه سلامت امامزاده یحیی

کارگاه آموزش سبک زندگی سالم با موضوع منع مصرف سیگار و الکل ویژه اعضای کانون پیشگیری از دخانیات  در خانه سلامت امامزاده یحیی  برگزار شد .

آخرین عناوین