منطقه12:کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر

منطقه ۱۲،  3970915018
منطقه12:کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر

کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر با موضوع منع استعمال مواد دخانی ویژه اعضای کانون پاد در خانه سلامت امامزاده یحیی برگزار شد .

آخرین عناوین