منطقه12کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر با موضوع منع استعمال مواد دخانی

منطقه ۱۲،  3970915020
منطقه12کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر با موضوع منع استعمال مواد دخانی
  • کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر با موضوع منع استعمال مواد دخانی ویژه اعضای کانون پاد در دبستان سعدی برگزار شد .

آخرین عناوین