کارگاه آموزشی پیشگیری از مواد دخانی و مخدر

منطقه ۱۵،  3971010008
کارگاه آموزشی پیشگیری از مواد دخانی و مخدر

 

خانه سلامت شوش منطقه 15 در تاریخ 7/10/97 کارگاه آموزشی پیشگیری از مواد دخانی و مخدر  ویژه کانون مادر وکودک وبا هدف پیشگیری از  استعمال مواد مخدر و دخانی  . آشنا شدند  و  علل گرایش جوانان به سمت این مواد و ریشه یابی آن از طرف خانواده و محیط زندگی  جوانان آموزش داده شد در این برنامه چهل نفر از مادران  حضور   داشتند

آخرین عناوین