کارگاه خودمراقبتی

منطقه ۱۵،  3971010010
کارگاه خودمراقبتی

درآذرماه خانه سلامت  ابوذربه مناسبت هفته ایدز با مشارکت پایگاه سلامت ابوذر اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز وآشنایی با این بیماری درسرای محله ابوذر نموده ودراین برنامه حدود 20 نفر شرکت نمودند.