منطقه 11- مشاوره فردی

منطقه ۱۱،  3971025002
 منطقه 11- مشاوره فردی

مشاوره فردی در روز یکشنبه ، مورخ  23/10/97، با حضور 1 نفر از شهروندان در سرای محله جمهوری برگزار گردید. هدف از برگزاری این برنامه، ارتقا سطح سلامت شهروندان و ارائه خدمات مشاوره روانشناسی به شهروندان بود .

آخرین عناوین