همایش تاب اوری

منطقه ۵،  3971207008
همایش تاب اوری

 

خانه سلامت جنت آباد جنوبی به همت قهرمانی مسئول خانه سلامت  جنت اباد جنوبی واتشنشانی محله اقدام به برگزاری کلاس تاب اوری جهت اموزش خانواده های اتشنشان در تاریخ 2 بهمن از ساعت 10 الی 12 توسط خانم دکتر قزبانی زاده در سازمان اتشنشانی نمود

آخرین عناوین