منطقه7:کارگاه آسیب شناسی اجتماعی

منطقه ۷،  3971207010
منطقه7:کارگاه آسیب شناسی اجتماعی

به گزارش خانه سلامت کاج کارگاه آسیب شناسی  در روز چهارشنبه 26 دی با حضور20 نفر برگزار گردید. هدف از اجرای این کارگاه پیشگیری از اسیب های اجتماعی و تحکیم بنیاد خانوده و ... برگزار گردید.