کارگاه پیشگیری از بیماری فشار خون

منطقه ۹،  3971208001
کارگاه  پیشگیری از بیماری فشار خون

کلاس اموزشی فشار خون 23/11/97 روزسه شنبه  با حضور کارگران در کارگاه محسنی برگزار گردید. هدف از این برنامه ارتقا آگاهی و پیشگیری از بیماری فشار خون می باشد. گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیر می باشد :

تعریف فشار خون-

فشارخون نرمال –

فشارخون بالا درچه کسانی دیده میشود-

علت ایجاد فشارخون بالاچیست-

عوامل مستعدکننده فشارخون چیست-

چرا باید فشارخون بالا را کنترل کرد-

فشارخون بالا چگونه تشخیص داده میشود-

عواملی که دربروزفشارخون موثرهستند: سن- ژنتیک - نژاد -عوامل محیطی ...

و در پایان نیز به سوالات مطرح شده کارگران پاسخ داده شد.