کارگاه اموزشی پیشگیری از دخانیات می باشد

منطقه ۹،  3971208002
کارگاه اموزشی  پیشگیری از دخانیات می باشد

کلاس اموزشی دخانیات 23/11/97 روزسه شنبه  با حضور کارگران در کارگاه محسنی برگزار گردید. هدف از این برنامه ارتقا آگاهی و پیشگیری از دخانیات می باشد. گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیر می باشد :

تعریف دخانیات-

نشانه های اعتیاد به دخانیات چیست –

علت اعتیاد به دخانیات چیست-

عوامل خطرساز دخانیات چیست-

عوارض دخانیات چیست-

و در پایان نیز به سوالات مطرح شده کارگران پاسخ داده شد.