منطقه7:همایش "سیگار وسیاستگذاری سلامت محور " باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

منطقه ۷،  3971225001
منطقه7:همایش  "سیگار وسیاستگذاری سلامت محور   " باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش مسئول خانه سلامت  همایش سیگار وسیاستگذاری  باهمکاری انجمن پرستاری ایران  در روز سه شنبه2بهمن  ویژه اعضای کانونهای سلامت برگزارشد. و دبیر کانون پیشگیری از دخانیات در این برنامه حضور یافتند .هدف از این برنامه ارتقای سطح آگاهی افراد نسبت به امداد وکمکهای اولیه وفوریتهای پزشکی  برگزار گردید.این برنامه با استقبال 15نفربرگزارگردید

آخرین عناوین