بهداشت روان

منطقه ۵،  3980125001
بهداشت روان

با هماهنگی مسئوول خانه سلامت ارم و دبیر کانون پیشگیری از دخانیات روز یکشنبه۱۲ اسفند کلاس آموزشی سبک زندگی سالم باعنوان بهداشت روان و تاثیر سلامت روان برپیشگیری فرد در برابر اعتیاد به دخانیات برای حدود ۱۲ نفر

ازاعضای کانون توسط کارشناس ارشد روانشناسی در سرای محله برگزار شد.

 

 

آخرین عناوین