زیان های اقتصادی خانواده

منطقه ۵،  3980125002
زیان های اقتصادی خانواده

در این برنامه که به همت خانه سلامت پرواز و کانون دخانیات انجام شد در رابطه با زیا نهای اقتصادی دخانیات که بر خانواده تحمیل میشود و همچنین توضیح اینکه به جای استفاده از دخانیات و هزینه ای که برای آن صرف میشود میتوان هزینه ها را مدیریت کرد و از انها برای سرمایه گذاری آینده فرزندان استفاده کرد.

این برنامه در تاریخ 12/12/97 در خانه سلامت پرواز برگزار شد.

 

آخرین عناوین