منطقه 19 : نصب مخزن فیلتر سیگار به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات

منطقه ۱۹،  3980422010
منطقه 19 : نصب مخزن فیلتر سیگار  به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر اداره سلامت، در راستای کمک به بهبود وضعیت محیط زیست مخزن های ته سیگار با مشارکت خانه های سلامت ناحیه 3 و اداره بازیافت در فضای سبز این ناحیه جانمایی و نصب شد .

آخرین عناوین